دهانم پر از حرف است .............. 

 اما با دهان پر که نمیشود حرف زد..........................

+ نوشته شده توسط معلم در چهارشنبه دهم فروردین 1390 و ساعت 17:57 |